วัตถุประสงค์ของมูลนิธิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ๑. เพื่อเผยแพร่ เทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงพัฒนาวิชาการช่างอันทันสมัย  และกองทัพไทยนานัปการ 
          ๒. เพื่ออนุรักษ์พระบวรราชานุสาวรีย์ ฯ  ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และสักการะบูชาให้สง่างามสมพระเกียรติยิ่งขึ้น
          ๓. เพื่อส่งเสริมการบริจาคในกิจกรรมต่าง ๆ    เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนช่างฝีมือทหาร และบุตรข้าราชการ  คนงาน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ที่เรียนดี หรือยากจน  ตลอดถึงส่งเสริมกิจการทางช่างสาขาต่าง ๆ
          ๔. ช่วยเหลือในเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร       เช่นร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
          ๕. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

จัดทำโดย แผนกกรรมวิธีข้อมูล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
หน้าหลัก วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ แผนการจัดกิจกรรมมูลนิธิฯ ข้อบังคับ ข้อบังคับ ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิฯ วัตถุมงคล กิจกรรมของมูลนิธิฯ